Рабочий цилиндр сцепления WABCO 9700514410 для грузовика Mercedes-Benz Actros MP4

PDF
рабочий цилиндр сцепления WABCO 9700514410 для грузовика Mercedes-Benz Actros MP4
рабочий цилиндр сцепления WABCO 9700514410 для грузовика Mercedes-Benz Actros MP4
рабочий цилиндр сцепления WABCO 9700514410 для грузовика Mercedes-Benz Actros MP4 изображение 2
рабочий цилиндр сцепления WABCO 9700514410 для грузовика Mercedes-Benz Actros MP4 изображение 3
Заинтересовались объявлением?
1/3
PDF
130 €
Цена с НДС, НДС – 23%
≈ 138,50 $
≈ 453 бел.руб.
105,69 €
Цена без НДС
Связаться с продавцом
Тип:  рабочий цилиндр сцепления
Каталожный номер:  0002540047; A0002540047; 0002540447; A0002540447; 81307256104; 9700514310; 9700514410;
Каталожный номер оригинала:  0002540047; A0002540047; 0002540447; A0002540447; 81307256104; 9700514310; 9700514410;
Тип запчасти:  оригинальная запчасть
Год выпуска:  2023
Место расположения:  Польша Wrocław
Дата размещения:  29 мар. 2024 г.
Номер в стоке продавца:  AC040843247R
Состояние
Состояние:  восстановленный
Гарантия:  6 месяцев

Дополнительная информация — Рабочий цилиндр сцепления WABCO 9700514410 для грузовика Mercedes-Benz Actros MP4

Английский
The offer includes a regenerated Mercedes Actros euro 6 clutch actuator


OE numbers:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

The price includes a deposit of 70 Euro. The deposit secures the return of the old part, which we will refurbish again. To save your time, we give you a regenerated product. After receiving the old complete part, we will refund the entire deposit to your account number


What is a Clutch Actuator?


The clutch slave cylinder is an extremely important element in the truck's clutch system. In the case of the Mercedes Actros Euro 6, the clutch slave cylinder plays a key role in ensuring smooth and precise gear shifting, which translates into driving comfort and durability of the entire clutch system. Its main task is to transmit force from the clutch pedal to the clutch disc in order to disconnect and connect the engine drive with the vehicle's drive system.Mercedes Actros euro 6 clutch actuator – construction


The clutch actuator has been remanufactured for high performance, reliability and durability. It uses advanced technologies and materials to ensure optimal performance in various operating conditions.
It consists of a hydraulic or electromechanical cylinder and an appropriate mechanism that transmits force to the clutch disc. In the case of hydraulic actuators, the movement of the piston in the cylinder is controlled by a hydraulic clutch system. An electromechanical actuator, in turn, uses an electric motor to generate the appropriate torque.Mercedes Actros Euro 6 clutch actuator – operation


The main tasks of the clutch actuator are:1. Clutch Disengagement: When the driver presses the clutch pedal, the actuator generates a force that moves the clutch disc away from the pressure plate. This disconnects the engine drive from the drivetrain, allowing gear shifting.2. Clutch Connection: When the driver releases the clutch pedal, the actuator stops working and the pressure plate applies force to the clutch disc. This connects the engine's drive to the drivetrain, allowing power to be transferred to the vehicle's wheels.Regenerated Mercedes Actros euro 6 clutch actuator from the Arcoore offer


The efficiency of the Mercedes Actros Euro 6 clutch actuator will translate into improved driving comfort and reduced driver workload. Precise gear shifting enables smooth driving, eliminating unnecessary vibrations and jerks. Additionally, the durability and reliability of the actuator mean that it can be trusted even in the most demanding conditions.

Moreover, it is worth emphasizing that the regenerated clutch actuator was subjected to rigorous tests and quality control to ensure its reliability and durability. Arcoore ensures the high quality of its components, ensuring safety and long-term performance.
Показать весь комментарий
Офертата включва регенериран актуатор на съединителя Mercedes Actros euro 6


OE номера:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

В цената е включен депозит от 70 евро. Депозитът гарантира връщането на старата част, която ще ремонтираме отново. За да спестим вашето време, ние ви даваме регенериран продукт. След получаване на старата пълна част, ние ще възстановим целия депозит по номера на вашата сметка


Какво е задвижващ механизъм на съединителя?


Допълнителният цилиндър на съединителя е изключително важен елемент в системата на съединителя на камиона. В случая на Mercedes Actros Euro 6, допълнителният цилиндър на съединителя играе ключова роля за осигуряване на плавно и прецизно превключване на предавките, което се изразява в комфорт при шофиране и издръжливост на цялата система на съединителя. Основната му задача е да предаде сила от педала на съединителя към диска на съединителя, за да изключи и свърже задвижването на двигателя със задвижващата система на автомобила.Актуатор на съединителя Mercedes Actros euro 6 – конструкция


Актуаторът на съединителя е преработен за висока производителност, надеждност и издръжливост. Той използва модерни технологии и материали, за да осигури оптимална производителност при различни работни условия.
Състои се от хидравличен или електромеханичен цилиндър и подходящ механизъм, който предава силата на диска на съединителя. При хидравличните задвижващи механизми движението на буталото в цилиндъра се управлява от хидравлична система на съединителя. Електромеханичният задвижващ механизъм от своя страна използва електрически мотор, за да генерира подходящия въртящ момент.Актуатор на съединител Mercedes Actros Euro 6 – работа


Основните задачи на задвижващия механизъм на съединителя са:1. Изключване на съединителя: Когато водачът натисне педала на съединителя, задвижващият механизъм генерира сила, която премества диска на съединителя от притискащия диск. Това изключва задвижването на двигателя от задвижването, което позволява превключване на предавките.2. Свързване на съединителя: Когато водачът освободи педала на съединителя, задвижващият механизъм спира да работи и притискащата плоча прилага сила към диска на съединителя. Това свързва задвижването на двигателя със задвижването, което позволява мощността да бъде прехвърлена към колелата на автомобила.Регенериран актуатор на съединителя Mercedes Actros euro 6 от офертата на Arcoore


Ефективността на актуатора на съединителя Mercedes Actros Euro 6 ще се превърне в подобрен комфорт при шофиране и намалено натоварване на водача. Прецизното превключване на предавките позволява плавно шофиране, елиминирайки ненужните вибрации и сътресения. В допълнение, издръжливостта и надеждността на задвижващия механизъм означават, че може да му се разчита дори и при най-взискателните условия.

Освен това си струва да се подчертае, че регенерираният задвижващ механизъм на съединителя е подложен на строги тестове и контрол на качеството, за да се гарантира неговата надеждност и издръжливост. Arcoore гарантира високото качество на своите компоненти, осигурявайки безопасност и дълготрайна работа.
Nabídka zahrnuje regenerovaný akční člen spojky Mercedes Actros euro 6


OE čísla:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

V ceně je zahrnuta záloha 70 Euro. Záloha zajišťuje vrácení starého dílu, který opět zrepasujeme. Abychom ušetřili váš čas, nabízíme vám regenerovaný produkt. Po obdržení starého kompletního dílu vám vrátíme celou zálohu na číslo vašeho účtu


Co je akční člen spojky?


Pomocný válec spojky je mimořádně důležitým prvkem v systému spojky nákladního vozidla. V případě Mercedesu Actros Euro 6 hraje pomocný válec spojky klíčovou roli při zajišťování hladkého a přesného řazení, což se promítá do jízdního komfortu a životnosti celého spojkového systému. Jeho hlavním úkolem je přenášet sílu ze spojkového pedálu na spojkový kotouč za účelem odpojení a propojení pohonu motoru s pohonným systémem vozidla.Spojkový akční člen Mercedes Actros euro 6 – konstrukce


Pohon spojky byl přepracován pro vysoký výkon, spolehlivost a životnost. Využívá pokročilé technologie a materiály k zajištění optimálního výkonu v různých provozních podmínkách.
Skládá se z hydraulického nebo elektromechanického válce a příslušného mechanismu, který přenáší sílu na kotouč spojky. V případě hydraulických pohonů je pohyb pístu ve válci řízen systémem hydraulické spojky. Elektromechanický aktuátor zase využívá elektromotor ke generování příslušného točivého momentu.Spojkový akční člen Mercedes Actros Euro 6 – obsluha


Hlavní úkoly pohonu spojky jsou:1. Vypnutí spojky: Když řidič sešlápne spojkový pedál, akční člen vyvine sílu, která posune spojkový kotouč směrem od přítlačného kotouče. Tím se odpojí pohon motoru od hnacího ústrojí, což umožní řazení.2. Připojení spojky: Když řidič uvolní pedál spojky, pohon přestane fungovat a přítlačný kotouč působí silou na kotouč spojky. Tím se propojí pohon motoru s hnacím ústrojím, což umožňuje přenos výkonu na kola vozidla.Regenerovaný akční člen spojky Mercedes Actros euro 6 z nabídky Arcoore


Účinnost akčního členu spojky Mercedes Actros Euro 6 se promítne do lepšího jízdního komfortu a snížení pracovní zátěže řidiče. Přesné řazení umožňuje plynulou jízdu, eliminuje zbytečné vibrace a škubání. Odolnost a spolehlivost pohonu navíc znamená, že mu lze důvěřovat i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Navíc je třeba zdůraznit, že akční člen regenerované spojky byl podroben přísným testům a kontrole kvality, aby byla zajištěna jeho spolehlivost a životnost. Společnost Arcoore zajišťuje vysokou kvalitu svých komponent, což zajišťuje bezpečnost a dlouhodobý výkon.
Im Angebot ist ein regenerierter Mercedes Actros Euro 6 Kupplungssteller enthalten


OE-Nummern:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

Im Preis ist eine Anzahlung von 70 Euro enthalten. Die Kaution sichert die Rückgabe des Altteils, welches wir erneut aufarbeiten. Um Ihnen Zeit zu sparen, geben wir Ihnen ein regeneriertes Produkt. Nach Erhalt des alten Komplettteils erstatten wir Ihnen die gesamte Anzahlung auf Ihre Kontonummer


Was ist ein Kupplungsaktuator?


Der Kupplungsnehmerzylinder ist ein äußerst wichtiges Element im Kupplungssystem des Lkw. Beim Mercedes Actros Euro 6 spielt der Kupplungsnehmerzylinder eine Schlüsselrolle für sanfte und präzise Gangwechsel, was sich in Fahrkomfort und Langlebigkeit des gesamten Kupplungssystems niederschlägt. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Kraft vom Kupplungspedal auf die Kupplungsscheibe zu übertragen, um den Motorantrieb vom Antriebssystem des Fahrzeugs zu trennen und zu verbinden.Mercedes Actros Euro 6 Kupplungssteller – Aufbau


Der Kupplungsaktuator wurde für hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit wiederaufbereitet. Es nutzt fortschrittliche Technologien und Materialien, um eine optimale Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen zu gewährleisten.
Es besteht aus einem hydraulischen oder elektromechanischen Zylinder und einem entsprechenden Mechanismus, der die Kraft auf die Kupplungsscheibe überträgt. Bei hydraulischen Aktuatoren wird die Bewegung des Kolbens im Zylinder durch ein hydraulisches Kupplungssystem gesteuert. Ein elektromechanischer Aktuator wiederum nutzt einen Elektromotor, um das entsprechende Drehmoment zu erzeugen.Mercedes Actros Euro 6 Kupplungssteller – Bedienung


Die Hauptaufgaben des Kupplungsstellers sind:1. Auskuppeln der Kupplung: Wenn der Fahrer das Kupplungspedal betätigt, erzeugt der Aktuator eine Kraft, die die Kupplungsscheibe von der Druckplatte wegbewegt. Dadurch wird der Motorantrieb vom Antriebsstrang getrennt und ein Gangwechsel ermöglicht.2. Kupplungsverbindung: Wenn der Fahrer das Kupplungspedal loslässt, hört der Aktuator auf zu arbeiten und die Druckplatte übt Kraft auf die Kupplungsscheibe aus. Dadurch wird der Antrieb des Motors mit dem Antriebsstrang verbunden, sodass die Kraft auf die Räder des Fahrzeugs übertragen werden kann.Regenerierter Mercedes Actros Euro 6 Kupplungsaktuator aus dem Arcoore-Angebot


Die Effizienz des Mercedes Actros Euro 6-Kupplungsaktuators führt zu einem verbesserten Fahrkomfort und einer geringeren Arbeitsbelastung des Fahrers. Präzises Schalten ermöglicht ein sanftes Fahren und eliminiert unnötige Vibrationen und Rucke. Darüber hinaus sorgen die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Aktuators dafür, dass man ihm auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen vertrauen kann.

Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass der regenerierte Kupplungsaktuator strengen Tests und Qualitätskontrollen unterzogen wurde, um seine Zuverlässigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen. Arcoore gewährleistet die hohe Qualität seiner Komponenten und sorgt so für Sicherheit und langfristige Leistung.
Tilbuddet inkluderer en regenereret Mercedes Actros euro 6 koblingsaktuator


OE numre:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

Prisen inkluderer et depositum på 70 Euro. Depositummet sikrer tilbagelevering af den gamle del, som vi istandsætter igen. For at spare din tid giver vi dig et regenereret produkt. Efter at have modtaget den gamle komplette del, refunderer vi hele indbetalingen til dit kontonummer


Hvad er en koblingsaktuator?


Koblingens slavecylinder er et ekstremt vigtigt element i lastbilens koblingssystem. I tilfældet med Mercedes Actros Euro 6 spiller koblingens slavecylinder en nøglerolle i at sikre et jævnt og præcist gearskifte, hvilket udmønter sig i kørekomfort og holdbarhed af hele koblingssystemet. Dens hovedopgave er at overføre kraft fra koblingspedalen til koblingsskiven for at frakoble og forbinde motordrevet med køretøjets drivsystem.Mercedes Actros euro 6 koblingsaktuator – konstruktion


Koblingsaktuatoren er blevet omfabrikeret til høj ydeevne, pålidelighed og holdbarhed. Den bruger avancerede teknologier og materialer til at sikre optimal ydeevne under forskellige driftsforhold.
Den består af en hydraulisk eller elektromekanisk cylinder og en passende mekanisme, der overfører kraft til koblingsskiven. I tilfælde af hydrauliske aktuatorer styres stemplets bevægelse i cylinderen af et hydraulisk koblingssystem. En elektromekanisk aktuator bruger til gengæld en elektrisk motor til at generere det passende drejningsmoment.Mercedes Actros Euro 6 koblingsaktuator – betjening


Koblingsaktuatorens hovedopgaver er:1. Koblingsudkobling: Når føreren trykker på koblingspedalen, genererer aktuatoren en kraft, der flytter koblingsskiven væk fra trykpladen. Dette afbryder motordrevet fra drivlinjen, hvilket tillader gearskifte.2. Koblingsforbindelse: Når føreren slipper koblingspedalen, holder aktuatoren op med at fungere, og trykpladen udøver kraft på koblingsskiven. Dette forbinder motorens drev til drivlinjen, hvilket gør det muligt at overføre kraft til køretøjets hjul.Regenereret Mercedes Actros euro 6 koblingsaktuator fra Arcoore-tilbuddet


Effektiviteten af Mercedes Actros Euro 6 koblingsaktuatoren vil udmønte sig i forbedret kørekomfort og reduceret førerens arbejdsbyrde. Præcis gearskift muliggør jævn kørsel og eliminerer unødvendige vibrationer og ryk. Derudover betyder aktuatorens holdbarhed og pålidelighed, at den kan stole på selv under de mest krævende forhold.

Desuden er det værd at understrege, at den regenererede koblingsaktuator blev udsat for strenge tests og kvalitetskontrol for at sikre dens pålidelighed og holdbarhed. Arcoore sikrer den høje kvalitet af sine komponenter, hvilket sikrer sikkerhed og langsigtet ydeevne.
La oferta incluye un actuador de embrague Mercedes Actros euro 6 regenerado


Números de equipo original:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

El precio incluye una fianza de 70 euros. La fianza garantiza la devolución de la parte antigua, que reformaremos nuevamente. Para ahorrarte tiempo, te regalamos un producto regenerado. Después de recibir la pieza antigua completa, le reembolsaremos el depósito completo a su número de cuenta.


¿Qué es un actuador de embrague?


El cilindro esclavo del embrague es un elemento extremadamente importante en el sistema de embrague del camión. En el caso del Mercedes Actros Euro 6, el cilindro receptor del embrague desempeña un papel clave a la hora de garantizar un cambio de marcha suave y preciso, lo que se traduce en comodidad de conducción y durabilidad de todo el sistema de embrague. Su tarea principal es transmitir fuerza desde el pedal del embrague al disco de embrague para desconectar y conectar la transmisión del motor con el sistema de transmisión del vehículo.Actuador de embrague Mercedes Actros euro 6 – construcción


El actuador del embrague ha sido remanufacturado para brindar alto rendimiento, confiabilidad y durabilidad. Utiliza tecnologías y materiales avanzados para garantizar un rendimiento óptimo en diversas condiciones operativas.
Consta de un cilindro hidráulico o electromecánico y un mecanismo apropiado que transmite fuerza al disco de embrague. En el caso de los actuadores hidráulicos, el movimiento del pistón en el cilindro se controla mediante un sistema de embrague hidráulico. Un actuador electromecánico, a su vez, utiliza un motor eléctrico para generar el par adecuado.Actuador de embrague Mercedes Actros Euro 6 – funcionamiento


Las principales funciones del actuador del embrague son:1. Desacoplamiento del embrague: cuando el conductor presiona el pedal del embrague, el actuador genera una fuerza que aleja el disco del embrague de la placa de presión. Esto desconecta la transmisión del motor de la transmisión, lo que permite el cambio de marchas.2. Conexión del embrague: cuando el conductor suelta el pedal del embrague, el actuador deja de funcionar y la placa de presión aplica fuerza al disco del embrague. Esto conecta la transmisión del motor con la transmisión, permitiendo que la potencia se transfiera a las ruedas del vehículo.Actuador de embrague Mercedes Actros euro 6 regenerado de la oferta Arcoore


La eficiencia del actuador del embrague del Mercedes Actros Euro 6 se traducirá en un mayor confort de conducción y una reducción de la carga de trabajo del conductor. El cambio de marchas preciso permite una conducción suave, eliminando vibraciones y tirones innecesarios. Además, la durabilidad y confiabilidad del actuador significan que se puede confiar en él incluso en las condiciones más exigentes.

Además, cabe destacar que el actuador del embrague regenerado fue sometido a rigurosas pruebas y controles de calidad para garantizar su confiabilidad y durabilidad. Arcoore garantiza la alta calidad de sus componentes, garantizando seguridad y rendimiento a largo plazo.
L'offre comprend un actionneur d'embrayage Mercedes Actros euro 6 régénéré


Numéros OE :
0002540047 ;
A0002540047 ;
0002540447 ;
A0002540447 ;
81307256104 ;
9700514310 ;
9700514410 ;

Le prix comprend une caution de 70 euros. La caution garantit le retour de la partie ancienne, que nous remettrons à neuf. Pour gagner du temps, nous vous offrons un produit régénéré. Après réception de l'ancienne pièce complète, nous vous rembourserons la totalité de l'acompte sur votre numéro de compte


Qu'est-ce qu'un actionneur d'embrayage ?


Le cylindre récepteur d'embrayage est un élément extrêmement important du système d'embrayage du camion. Dans le cas du Mercedes Actros Euro 6, le cylindre récepteur d'embrayage joue un rôle clé en garantissant un changement de vitesse fluide et précis, ce qui se traduit par un confort de conduite et une durabilité de l'ensemble du système d'embrayage. Sa tâche principale est de transmettre la force de la pédale d'embrayage au disque d'embrayage afin de déconnecter et de connecter l'entraînement moteur au système d'entraînement du véhicule.Actionneur d’embrayage Mercedes Actros euro 6 – construction


L'actionneur d'embrayage a été reconditionné pour des performances, une fiabilité et une durabilité élevées. Il utilise des technologies et des matériaux avancés pour garantir des performances optimales dans diverses conditions de fonctionnement.
Il se compose d'un vérin hydraulique ou électromécanique et d'un mécanisme approprié qui transmet la force au disque d'embrayage. Dans le cas des actionneurs hydrauliques, le mouvement du piston dans le cylindre est contrôlé par un système d'embrayage hydraulique. Un actionneur électromécanique, quant à lui, utilise un moteur électrique pour générer le couple approprié.Actionneur d’embrayage Mercedes Actros Euro 6 – fonctionnement


Les tâches principales de l'actionneur d'embrayage sont :1. Désengagement de l'embrayage : lorsque le conducteur appuie sur la pédale d'embrayage, l'actionneur génère une force qui éloigne le disque d'embrayage du plateau de pression. Cela déconnecte l'entraînement du moteur de la transmission, permettant le changement de vitesse.2. Connexion d'embrayage : lorsque le conducteur relâche la pédale d'embrayage, l'actionneur cesse de fonctionner et le plateau de pression applique une force sur le disque d'embrayage. Celui-ci relie l'entraînement du moteur à la transmission, permettant ainsi au pouvoir d'être transféré aux roues du véhicule.Actionneur d'embrayage Mercedes Actros euro 6 régénéré de l'offre Arcoore


L'efficacité de l'actionneur d'embrayage Mercedes Actros Euro 6 se traduira par un confort de conduite amélioré et une charge de travail réduite pour le conducteur. Un changement de vitesse précis permet une conduite douce, éliminant les vibrations et les secousses inutiles. De plus, la durabilité et la fiabilité de l'actionneur permettent de lui faire confiance même dans les conditions les plus exigeantes.

De plus, il convient de souligner que l'actionneur d'embrayage régénéré a été soumis à des tests et à un contrôle de qualité rigoureux pour garantir sa fiabilité et sa durabilité. Arcoore garantit la haute qualité de ses composants, garantissant sécurité et performances à long terme.
U ponudi je regenerirani aktuator kvačila Mercedes Actros euro 6


OE brojevi:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

U cijenu je uključen depozit od 70 eura. Polog osigurava povrat starog dijela koji ćemo ponovno obnoviti. Kako bismo vam uštedjeli vrijeme, poklanjamo vam regenerirani proizvod. Po primitku starog kompletnog dijela, cjelokupni depozit ćemo vam vratiti na broj računa


Što je aktuator kvačila?


Pomoćni cilindar kvačila izuzetno je važan element u sustavu kvačila kamiona. U slučaju Mercedesa Actros Euro 6, pomoćni cilindar spojke igra ključnu ulogu u osiguravanju glatkog i preciznog mijenjanja brzina, što se prevodi u udobnost vožnje i izdržljivost cijelog sustava spojke. Njegova glavna zadaća je prijenos sile s papučice kvačila na lamelu kvačila u svrhu odvajanja i povezivanja pogona motora s pogonskim sustavom vozila.Aktivator kvačila Mercedes Actros euro 6 – konstrukcija


Aktivator kvačila je prerađen za visoke performanse, pouzdanost i izdržljivost. Koristi napredne tehnologije i materijale kako bi osigurao optimalne performanse u različitim radnim uvjetima.
Sastoji se od hidrauličkog ili elektromehaničkog cilindra i odgovarajućeg mehanizma koji prenosi silu na lamelu spojke. U slučaju hidrauličkih pokretača, kretanjem klipa u cilindru upravlja hidraulički sustav spojke. Elektromehanički aktuator, pak, koristi električni motor za stvaranje odgovarajućeg momenta.Aktivator kvačila Mercedes Actros Euro 6 – rad


Glavni zadaci pokretača kvačila su:1. Isključivanje kvačila: Kada vozač pritisne papučicu kvačila, aktuator stvara silu koja pomiče disk kvačila od potisne ploče. Ovo odvaja pogon motora od pogonskog sklopa, omogućavajući promjenu brzina.2. Spoj kvačila: Kada vozač otpusti papučicu kvačila, pokretač prestaje raditi i pritisna ploča primjenjuje silu na disk kvačila. Ovo povezuje pogon motora s pogonskim sklopom, omogućujući prijenos snage na kotače vozila.Regenerirani aktuator kvačila Mercedes Actros euro 6 iz Arcoore ponude


Učinkovitost aktuatora kvačila Mercedes Actros Euro 6 pretvorit će se u poboljšanu udobnost vožnje i smanjeno opterećenje vozača. Precizno mijenjanje brzina omogućuje glatku vožnju, eliminirajući nepotrebne vibracije i trzaje. Osim toga, izdržljivost i pouzdanost aktuatora znače da mu se može vjerovati čak iu najzahtjevnijim uvjetima.

Štoviše, vrijedi naglasiti da je regenerirani aktuator kvačila podvrgnut rigoroznim testovima i kontroli kvalitete kako bi se osigurala njegova pouzdanost i trajnost. Arcoore osigurava visoku kvalitetu svojih komponenti, osiguravajući sigurnost i dugoročne performanse.
Az ajánlat tartalmaz egy regenerált Mercedes Actros euro 6 tengelykapcsoló működtetőt


OE számok:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

Az ár 70 euró kauciót tartalmaz. A kaució biztosítja a régi alkatrész visszaadását, amit ismét felújítunk. Időmegtakarítás érdekében regenerált terméket adunk Önnek. A régi teljes rész kézhezvétele után a teljes betétet visszatérítjük a számlaszámára


Mi az a tengelykapcsoló működtető?


A tengelykapcsoló munkahenger rendkívül fontos eleme a teherautó tengelykapcsoló rendszerének. A Mercedes Actros Euro 6 esetében a tengelykapcsoló munkahengere kulcsszerepet játszik a sima és precíz sebességváltás biztosításában, ami a vezetési kényelemben és a teljes tengelykapcsoló-rendszer tartósságában nyilvánul meg. Fő feladata az erő átvitele a tengelykapcsoló pedálról a tengelykapcsoló tárcsára, hogy a motor hajtást leválasztsa és összekapcsolja a jármű hajtásrendszerével.Mercedes Actros euro 6 tengelykapcsoló működtető – konstrukció


A tengelykapcsoló működtető szerkezetet a nagy teljesítmény, megbízhatóság és tartósság érdekében újragyártották. Fejlett technológiákat és anyagokat használ, hogy optimális teljesítményt biztosítson különféle üzemi körülmények között.
Egy hidraulikus vagy elektromechanikus hengerből és egy megfelelő mechanizmusból áll, amely erőt ad át a tengelykapcsoló tárcsára. Hidraulikus működtetők esetén a hengerben lévő dugattyú mozgását hidraulikus tengelykapcsoló-rendszer szabályozza. Egy elektromechanikus működtető pedig egy villanymotort használ a megfelelő nyomaték létrehozására.Mercedes Actros Euro 6 tengelykapcsoló működtető – működés


A tengelykapcsoló működtető fő feladatai a következők:1. Tengelykapcsoló kioldása: Amikor a vezető megnyomja a tengelykapcsoló pedált, a működtető olyan erőt hoz létre, amely elmozdítja a tengelykapcsoló tárcsát a nyomólaptól. Ez leválasztja a motor hajtását a hajtásláncról, lehetővé téve a sebességváltást.2. Tengelykapcsoló csatlakoztatása: Amikor a vezető elengedi a tengelykapcsoló pedált, a hajtómű leáll, és a nyomólap erőt fejt ki a tengelykapcsoló tárcsára. Ez összekapcsolja a motor hajtását a hajtáslánccal, lehetővé téve az erő átadását a jármű kerekeinek.Regenerált Mercedes Actros euro 6 tengelykapcsoló működtető az Arcoore kínálatából


A Mercedes Actros Euro 6 tengelykapcsoló működtető szerkezetének hatékonysága jobb vezetési kényelmet és csökkent vezetői terhelést jelent. A precíz sebességváltás egyenletes vezetést tesz lehetővé, kiküszöbölve a szükségtelen rezgéseket és rándulásokat. Ezenkívül az aktuátor tartóssága és megbízhatósága azt jelenti, hogy a legnehezebb körülmények között is megbízható.

Sőt, érdemes hangsúlyozni, hogy a regenerált tengelykapcsoló működtető szerkezetet szigorú teszteknek és minőség-ellenőrzésnek vetették alá a megbízhatósága és tartóssága érdekében. Az Arcoore gondoskodik alkatrészeinek magas minőségéről, garantálva a biztonságot és a hosszú távú teljesítményt.
Nell'offerta è compreso l'attuatore frizione rigenerato Mercedes Actros euro 6


Numeri OE:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

Nel prezzo è inclusa una cauzione di 70 Euro. Il deposito garantisce la restituzione della parte vecchia, che ristruttureremo nuovamente. Per farti risparmiare tempo, ti regaliamo un prodotto rigenerato. Dopo aver ricevuto la vecchia parte completa, rimborseremo l'intero deposito sul tuo numero di conto


Cos'è un attuatore della frizione?


Il cilindro secondario della frizione è un elemento estremamente importante nel sistema della frizione del camion. Nel caso del Mercedes Actros Euro 6, il cilindro ricevitore della frizione gioca un ruolo chiave nel garantire un cambio marcia fluido e preciso, che si traduce in comfort di guida e durata dell'intero sistema frizione. Il suo compito principale è trasmettere la forza dal pedale della frizione al disco della frizione per scollegare e collegare la trasmissione del motore al sistema di trasmissione del veicolo.Attuatore frizione Mercedes Actros euro 6 – costruzione


L'attuatore della frizione è stato ricostruito per garantire prestazioni elevate, affidabilità e durata. Utilizza tecnologie e materiali avanzati per garantire prestazioni ottimali in varie condizioni operative.
È costituito da un cilindro idraulico o elettromeccanico e da un apposito meccanismo che trasmette la forza al disco frizione. Nel caso degli attuatori idraulici, il movimento del pistone nel cilindro è controllato da un sistema di frizione idraulica. Un attuatore elettromeccanico, a sua volta, utilizza un motore elettrico per generare la coppia adeguata.Attuatore frizione Mercedes Actros Euro 6 – funzionamento


I compiti principali dell'attuatore della frizione sono:1. Disinnesto della frizione: quando il conducente preme il pedale della frizione, l'attuatore genera una forza che allontana il disco della frizione dallo spingidisco. Ciò disconnette la trasmissione del motore dalla trasmissione, consentendo il cambio di marcia.2. Collegamento della frizione: quando il conducente rilascia il pedale della frizione, l'attuatore smette di funzionare e lo spingidisco applica forza al disco della frizione. Questo collega la trasmissione del motore alla trasmissione, consentendo il trasferimento della potenza alle ruote del veicolo.Attuatore frizione rigenerato Mercedes Actros euro 6 dell'offerta Arcoore


L’efficienza dell’attuatore della frizione del Mercedes Actros Euro 6 si tradurrà in un miglioramento del comfort di guida e in una riduzione del carico di lavoro del conducente. Il cambio di marcia preciso consente una guida fluida, eliminando vibrazioni e sobbalzi inutili. Inoltre, la durata e l'affidabilità dell'attuatore fanno sì che ci si possa fidare di lui anche nelle condizioni più impegnative.

Inoltre è bene sottolineare che l'attuatore della frizione rigenerata è stato sottoposto a rigorosi test e controlli qualità per garantirne l'affidabilità e la durata. Arcoore assicura l'alta qualità dei suoi componenti, garantendo sicurezza e prestazioni a lungo termine.
Pasiūlyme yra regeneruota Mercedes Actros euro 6 sankabos pavara


OE numeriai:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

Į kainą įskaičiuotas 70 Eur depozitas. Užstatas užtikrina senos dalies grąžinimą, kurią vėl atnaujinsime. Norėdami sutaupyti jūsų laiką, siūlome regeneruotą produktą. Gavę seną pilną dalį, mes grąžinsime visą indėlį į jūsų sąskaitos numerį


Kas yra sankabos pavara?


Sankabos pagalbinis cilindras yra nepaprastai svarbus sunkvežimio sankabos sistemos elementas. Mercedes Actros Euro 6 atveju sankabos darbinis cilindras atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant sklandų ir tikslų pavarų perjungimą, o tai reiškia vairavimo komfortą ir visos sankabos sistemos patvarumą. Pagrindinė jo užduotis – perduoti jėgą nuo sankabos pedalo į sankabos diską, kad būtų atjungta ir sujungta variklio pavara su transporto priemonės pavaros sistema.Mercedes Actros euro 6 sankabos pavara – konstrukcija


Sankabos pavara buvo perkurta siekiant užtikrinti aukštą našumą, patikimumą ir ilgaamžiškumą. Jame naudojamos pažangios technologijos ir medžiagos, užtikrinančios optimalų veikimą įvairiomis eksploatavimo sąlygomis.
Jį sudaro hidraulinis arba elektromechaninis cilindras ir atitinkamas mechanizmas, kuris perduoda jėgą sankabos diskui. Hidraulinių pavarų atveju stūmoklio judėjimas cilindre yra valdomas hidraulinės sankabos sistema. Elektromechaninė pavara, savo ruožtu, naudoja elektros variklį, kad sukurtų atitinkamą sukimo momentą.Mercedes Actros Euro 6 sankabos pavara – eksploatacija


Pagrindinės sankabos pavaros užduotys yra šios:1. Sankabos išjungimas: vairuotojui paspaudus sankabos pedalą, pavara sukuria jėgą, kuri atitraukia sankabos diską nuo slėgio plokštės. Tai atjungia variklio pavarą nuo pavaros ir leidžia perjungti pavaras.2. Sankabos jungtis: Kai vairuotojas atleidžia sankabos pedalą, pavara nustoja veikti, o slėgio plokštė veikia sankabos diską. Tai sujungia variklio pavarą su pavara, todėl galia gali būti perduodama transporto priemonės ratams.Regeneruota Mercedes Actros euro 6 sankabos pavara iš Arcoore pasiūlymo


Mercedes Actros Euro 6 sankabos pavaros efektyvumas pagerins vairavimo komfortą ir sumažins vairuotojo darbo krūvį. Tikslus pavarų perjungimas užtikrina sklandų vairavimą, pašalinant nereikalingą vibraciją ir trūkčiojimą. Be to, pavaros patvarumas ir patikimumas reiškia, kad ja galima pasitikėti net ir pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis.

Be to, verta pabrėžti, kad regeneruotos sankabos pavara buvo kruopščiai išbandyta ir tikrinama, kad būtų užtikrintas jos patikimumas ir ilgaamžiškumas. Arcoore užtikrina aukštą savo komponentų kokybę, užtikrina saugumą ir ilgalaikį veikimą.
Piedāvājumā ir reģenerēta Mercedes Actros euro 6 sajūga izpildmehānisms


OE numuri:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

Cenā iekļauta depozīts 70 eiro. Depozīts nodrošina vecās daļas atgriešanu, kuru mēs atkal atjaunosim. Lai ietaupītu jūsu laiku, mēs piedāvājam jums reģenerētu produktu. Pēc vecās pilnās daļas saņemšanas mēs atmaksāsim visu depozītu uz jūsu konta numuru


Kas ir sajūga izpildmehānisms?


Sajūga darba cilindrs ir ārkārtīgi svarīgs kravas automašīnas sajūga sistēmas elements. Mercedes Actros Euro 6 gadījumā sajūga darba cilindram ir galvenā loma, nodrošinot vienmērīgu un precīzu pārnesumu pārslēgšanu, kas nozīmē braukšanas komfortu un visas sajūga sistēmas izturību. Tās galvenais uzdevums ir pārnest spēku no sajūga pedāļa uz sajūga disku, lai atvienotu un savienotu dzinēja piedziņu ar transportlīdzekļa piedziņas sistēmu.Mercedes Actros euro 6 sajūga izpildmehānisms – konstrukcija


Sajūga izpildmehānisms ir pārveidots, lai nodrošinātu augstu veiktspēju, uzticamību un izturību. Tas izmanto progresīvas tehnoloģijas un materiālus, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju dažādos ekspluatācijas apstākļos.
Tas sastāv no hidrauliskā vai elektromehāniskā cilindra un atbilstoša mehānisma, kas pārnes spēku uz sajūga disku. Hidraulisko izpildmehānismu gadījumā virzuļa kustību cilindrā kontrolē hidrauliskā sajūga sistēma. Savukārt elektromehāniskā izpildmehānisms izmanto elektromotoru, lai radītu atbilstošu griezes momentu.Mercedes Actros Euro 6 sajūga izpildmehānisms – darbība


Sajūga izpildmehānisma galvenie uzdevumi ir:1. Sajūga izslēgšana: Kad vadītājs nospiež sajūga pedāli, izpildmehānisms rada spēku, kas pārvieto sajūga disku prom no spiediena plāksnes. Tas atvieno dzinēja piedziņu no piedziņas, ļaujot pārslēgt pārnesumus.2. Sajūga savienojums: Kad vadītājs atlaiž sajūga pedāli, izpildmehānisms pārstāj darboties un spiediena plāksne pieliek spēku sajūga diskam. Tas savieno dzinēja piedziņu ar piedziņu, ļaujot pārnest jaudu uz transportlīdzekļa riteņiem.Reģenerēts Mercedes Actros euro 6 sajūga izpildmehānisms no Arcoore piedāvājuma


Mercedes Actros Euro 6 sajūga izpildmehānisma efektivitāte uzlabos braukšanas komfortu un samazinās vadītāja darba slodzi. Precīza pārnesumu pārslēgšana nodrošina vienmērīgu braukšanu, novēršot nevajadzīgas vibrācijas un grūdienus. Turklāt izpildmehānisma izturība un uzticamība nozīmē, ka tai var uzticēties pat visprasīgākajos apstākļos.

Turklāt ir vērts uzsvērt, ka reģenerētā sajūga izpildmehānisms tika pakļauts stingrām pārbaudēm un kvalitātes kontrolei, lai nodrošinātu tā uzticamību un izturību. Arcoore nodrošina savu komponentu augsto kvalitāti, nodrošinot drošību un ilglaicīgu darbību.
Het aanbod omvat een geregenereerde Mercedes Actros euro 6-koppelingsactuator


OE-nummers:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

De prijs is inclusief een borg van 70 euro. Met de borgsom is de teruggave van het oude gedeelte verzekerd, dat wij weer gaan opknappen. Om u tijd te besparen, geven wij u een geregenereerd product. Na ontvangst van het oude complete onderdeel storten wij de gehele borg terug op uw rekeningnummer


Wat is een koppelingsactuator?


De koppelingswerkcilinder is een uiterst belangrijk onderdeel van het koppelingssysteem van de vrachtwagen. Bij de Mercedes Actros Euro 6 speelt de koppelingswerkcilinder een sleutelrol bij het soepel en nauwkeurig schakelen, wat zich vertaalt in rijcomfort en duurzaamheid van het gehele koppelingssysteem. Zijn belangrijkste taak is het overbrengen van kracht van het koppelingspedaal naar de koppelingsplaat om de motoraandrijving te ontkoppelen en te verbinden met het aandrijfsysteem van het voertuig.Mercedes Actros euro 6 koppelingsactuator – constructie


De koppelingsactuator is gereviseerd voor hoge prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het maakt gebruik van geavanceerde technologieën en materialen om optimale prestaties onder verschillende bedrijfsomstandigheden te garanderen.
Het bestaat uit een hydraulische of elektromechanische cilinder en een passend mechanisme dat kracht overbrengt op de koppelingsplaat. Bij hydraulische actuatoren wordt de beweging van de zuiger in de cilinder geregeld door een hydraulisch koppelingssysteem. Een elektromechanische actuator gebruikt op zijn beurt een elektromotor om het juiste koppel te genereren.Mercedes Actros Euro 6 koppelingsactuator – bediening


De belangrijkste taken van de koppelingsactuator zijn:1. Koppeling ontkoppelen: Wanneer de bestuurder het koppelingspedaal indrukt, genereert de actuator een kracht die de koppelingsplaat weg beweegt van de drukplaat. Hierdoor wordt de motoraandrijving losgekoppeld van de aandrijflijn, waardoor schakelen mogelijk is.2. Koppelingaansluiting: Wanneer de bestuurder het koppelingspedaal loslaat, stopt de actuator met werken en oefent de drukplaat kracht uit op de koppelingsplaat. Deze verbindt de aandrijving van de motor met de aandrijflijn, waardoor het vermogen naar de wielen van het voertuig kan worden overgebracht.Geregenereerde Mercedes Actros euro 6 koppelingsactuator uit het Arcoore-aanbod


De efficiëntie van de Mercedes Actros Euro 6-koppelingsactuator zal zich vertalen in een verbeterd rijcomfort en een verminderde werkdruk voor de bestuurder. Nauwkeurig schakelen maakt soepel rijden mogelijk en elimineert onnodige trillingen en schokken. Bovendien zorgen de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de actuator ervoor dat deze zelfs in de meest veeleisende omstandigheden kan worden vertrouwd.

Bovendien is het de moeite waard te benadrukken dat de geregenereerde koppelingsactuator aan strenge tests en kwaliteitscontroles is onderworpen om de betrouwbaarheid en duurzaamheid ervan te garanderen. Arcoore garandeert de hoge kwaliteit van zijn componenten, waardoor de veiligheid en prestaties op lange termijn worden gegarandeerd.
Tilbudet inkluderer en regenerert Mercedes Actros euro 6 clutchaktuator


OE-nummer:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

Prisen inkluderer et depositum på 70 Euro. Depositumet sikrer retur av den gamle delen, som vi skal pusse opp igjen. For å spare tid gir vi deg et regenerert produkt. Etter å ha mottatt den gamle komplette delen, refunderer vi hele innskuddet til ditt kontonummer


Hva er en clutchaktuator?


Clutchslavesylinderen er et ekstremt viktig element i lastebilens clutchsystem. Når det gjelder Mercedes Actros Euro 6, spiller clutch-slavesylinderen en nøkkelrolle for å sikre jevn og presis girskifting, noe som gir seg utslag i kjørekomfort og holdbarhet til hele clutchsystemet. Hovedoppgaven er å overføre kraft fra clutchpedalen til clutchskiven for å koble fra og koble motordriften med kjøretøyets drivsystem.Mercedes Actros euro 6 clutchaktuator – konstruksjon


Clutchaktuatoren har blitt reprodusert for høy ytelse, pålitelighet og holdbarhet. Den bruker avanserte teknologier og materialer for å sikre optimal ytelse under ulike driftsforhold.
Den består av en hydraulisk eller elektromekanisk sylinder og en passende mekanisme som overfører kraft til clutchskiven. Når det gjelder hydrauliske aktuatorer, styres bevegelsen til stempelet i sylinderen av et hydraulisk clutchsystem. En elektromekanisk aktuator bruker på sin side en elektrisk motor for å generere riktig dreiemoment.Mercedes Actros Euro 6 clutchaktuator – betjening


Hovedoppgavene til clutchaktuatoren er:1. Utkobling av clutch: Når føreren trykker på clutchpedalen, genererer aktuatoren en kraft som beveger clutchskiven bort fra trykkplaten. Dette kobler motordriften fra drivverket, og muliggjør girskifting.2. Clutchtilkobling: Når sjåføren slipper clutchpedalen, slutter aktuatoren å fungere og trykkplaten legger kraft på clutchskiven. Dette kobler motorens drivverk til drivverket, slik at kraften kan overføres til kjøretøyets hjul.Regenerert Mercedes Actros euro 6 clutchaktuator fra Arcoore-tilbudet


Effektiviteten til Mercedes Actros Euro 6 clutchaktuatoren vil oversettes til forbedret kjørekomfort og redusert førerarbeid. Nøyaktig girskift muliggjør jevn kjøring, og eliminerer unødvendige vibrasjoner og rykk. I tillegg betyr holdbarheten og påliteligheten til aktuatoren at den kan stole på selv under de mest krevende forhold.

Dessuten er det verdt å understreke at den regenererte clutchaktuatoren ble utsatt for strenge tester og kvalitetskontroll for å sikre påliteligheten og holdbarheten. Arcoore sikrer høy kvalitet på komponentene, og sikrer sikkerhet og langsiktig ytelse.
W ofercie regenerowany siłownik sprzęgła Mercedes Actros euro 6


Numery OE:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

Co ceny doliczona jest kaucja w wysokości 70 Euro. Kaucja jest zabezpieczeniem zwrotu starej części, którą ponownie poddamy regeneracji. W trosce o twój czas oddajemy Tobie już zregenerowany produkt. Po otrzymaniu starej kompletnej części, zwrócimy na twój numer konta cała pobraną kaucję


Czym jest Siłownik sprzęgła?


Siłownik sprzęgła to niezwykle istotny element w układzie sprzęgła pojazdu ciężarowego. W przypadku Mercedesa Actros Euro 6, siłownik sprzęgła odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu płynnego i precyzyjnego przełączania biegów, co przekłada się na komfort jazdy i trwałość całego systemu sprzęgła. Jego głównym zadaniem jest przekazywanie siły z pedału sprzęgła na tarczę sprzęgłową w celu rozłączenia i połączenia napędu silnika z układem napędowym pojazdu.Siłownik sprzęgła Mercedes Actros euro 6 – budowa


Siłownik sprzęgła został zregenerowany z myślą o wysokiej wydajności, niezawodności i trwałości. Wykorzystuje zaawansowane technologie i materiały, aby zapewnić optymalne działanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Składa się on z cylindra hydraulicznego lub elektromechanicznego oraz odpowiedniego mechanizmu, który przekazuje siłę na tarczę sprzęgłową. W przypadku siłowników hydraulicznych, ruch tłoka w cylindrze jest kontrolowany przez hydrauliczny układ sprzęgła. Siłownik elektromechaniczny z kolei korzysta z silnika elektrycznego do generowania odpowiedniego momentu obrotowego.Siłownik sprzęgła Mercedes Actros Euro 6 – działanie


Główne zadania siłownika sprzęgła to:1. Rozłączanie sprzęgła: Kiedy kierowca naciska pedał sprzęgła, siłownik generuje siłę, która przesuwa tarczę sprzęgłową od dociskowej płyty. To powoduje rozłączenie napędu silnika od układu napędowego, umożliwiając zmianę biegów.2. Połączenie sprzęgła: Kiedy kierowca zwalnia pedał sprzęgła, siłownik przestaje działać, a dociskowa płyta przykłada siłę do tarczy sprzęgłowej. To powoduje połączenie napędu silnika z układem napędowym, umożliwiając przekazywanie mocy do kół pojazdu.Regenerowany siłownik sprzęgła Mercedes Actros euro 6 z oferty Arcoore


Wydajność siłownika sprzęgła Mercedes Actros Euro 6 przełoży się na poprawę komfortu jazdy i zmniejszenie obciążenia kierowcy. Precyzyjne przełączanie biegów umożliwia płynną jazdę, eliminując niepotrzebne wibracje i szarpnięcia. Dodatkowo, trwałość i niezawodność siłownika sprawiają, że można mu zaufać nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Ponadto warto podkreślić, że siłownik sprzęgła po regeneracji został poddany rygorystycznym testom i kontroli jakości, aby zapewnić jego niezawodność i trwałość. Firma Arcoore dba o wysoką jakość swoich komponentów, zapewniając tym samym bezpieczeństwo i długotrwałą wydajność.
A oferta inclui um atuador de embreagem Mercedes Actros euro 6 regenerado


Números originais:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

O preço inclui um depósito de 70 euros. A caução garante a devolução da parte antiga, que iremos remodelar novamente. Para poupar o seu tempo, oferecemos-lhe um produto regenerado. Depois de receber a peça completa antiga, reembolsaremos todo o depósito para o número da sua conta


O que é um atuador de embreagem?


O cilindro escravo da embreagem é um elemento extremamente importante no sistema de embreagem do caminhão. No caso do Mercedes Actros Euro 6, o cilindro escravo da embraiagem desempenha um papel fundamental para garantir mudanças de velocidade suaves e precisas, o que se traduz em conforto de condução e durabilidade de todo o sistema de embraiagem. Sua principal tarefa é transmitir a força do pedal da embreagem ao disco da embreagem para desconectar e conectar o acionamento do motor ao sistema de acionamento do veículo.Atuador de embreagem Mercedes Actros euro 6 – construção


O atuador da embreagem foi remanufaturado para oferecer alto desempenho, confiabilidade e durabilidade. Utiliza tecnologias e materiais avançados para garantir um desempenho ideal em diversas condições operacionais.
É composto por um cilindro hidráulico ou eletromecânico e um mecanismo apropriado que transmite força ao disco de embreagem. No caso dos atuadores hidráulicos, o movimento do pistão no cilindro é controlado por um sistema de embreagem hidráulica. Um atuador eletromecânico, por sua vez, utiliza um motor elétrico para gerar o torque adequado.Atuador de embreagem Mercedes Actros Euro 6 – operação


As principais tarefas do atuador da embreagem são:1. Desengate da embreagem: Quando o motorista pressiona o pedal da embreagem, o atuador gera uma força que afasta o disco da embreagem da placa de pressão. Isso desconecta a transmissão do motor do trem de força, permitindo a troca de marchas.2. Conexão da embreagem: Quando o motorista libera o pedal da embreagem, o atuador para de funcionar e a placa de pressão aplica força ao disco da embreagem. Isso conecta a transmissão do motor ao trem de força, permitindo que a potência seja transferida para as rodas do veículo.Atuador de embreagem Mercedes Actros euro 6 regenerado da oferta Arcoore


A eficiência do atuador da embraiagem Mercedes Actros Euro 6 traduzir-se-á num maior conforto de condução e numa redução da carga de trabalho do condutor. A mudança de marcha precisa permite uma condução suave, eliminando vibrações e solavancos desnecessários. Além disso, a durabilidade e a confiabilidade do atuador significam que ele é confiável mesmo nas condições mais exigentes.

Além disso, vale ressaltar que o atuador da embreagem regenerada foi submetido a rigorosos testes e controle de qualidade para garantir sua confiabilidade e durabilidade. A Arcoore garante a alta qualidade de seus componentes, garantindo segurança e desempenho a longo prazo.
V ponudbi je regeneriran aktuator sklopke Mercedes Actros euro 6


OE številke:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

Cena vključuje varščino v višini 70 eur. Varščina zagotavlja vračilo starega dela, ki ga bomo ponovno obnovili. Da prihranimo vaš čas, vam podarimo regeneriran izdelek. Po prejemu starega kompletnega dela vam celotno varščino vrnemo na vaš račun


Kaj je aktuator sklopke?


Pomožni cilinder sklopke je izjemno pomemben element v sistemu sklopke tovornjaka. V primeru Mercedes Actros Euro 6 ima pomožni cilinder sklopke ključno vlogo pri zagotavljanju gladkega in natančnega prestavljanja, kar se odraža v udobju pri vožnji in vzdržljivosti celotnega sistema sklopke. Njegova glavna naloga je prenos sile s pedala sklopke na lamelo sklopke, da se odklopi in poveže pogon motorja s pogonskim sistemom vozila.Aktuator sklopke Mercedes Actros euro 6 – konstrukcija


Aktivator sklopke je bil predelan za visoko zmogljivost, zanesljivost in vzdržljivost. Uporablja napredne tehnologije in materiale za zagotavljanje optimalne učinkovitosti v različnih pogojih delovanja.
Sestavljen je iz hidravličnega ali elektromehanskega cilindra in ustreznega mehanizma, ki prenaša silo na lamelo sklopke. Pri hidravličnih aktuatorjih je gibanje bata v cilindru krmiljeno s sistemom hidravlične sklopke. Elektromehanski aktuator pa uporablja električni motor za ustvarjanje ustreznega navora.Aktivator sklopke Mercedes Actros Euro 6 – delovanje


Glavne naloge aktuatorja sklopke so:1. Izklop sklopke: Ko voznik pritisne na stopalko sklopke, aktuator ustvari silo, ki premakne disk sklopke stran od tlačne plošče. To odklopi pogon motorja od pogonskega sklopa, kar omogoča prestavljanje.2. Povezava sklopke: Ko voznik spusti pedal sklopke, aktuator preneha delovati in tlačna plošča deluje s silo na disk sklopke. Ta povezuje pogon motorja s pogonskim sklopom, kar omogoča prenos moči na kolesa vozila.Regeneriran aktuator sklopke Mercedes Actros euro 6 iz ponudbe Arcoore


Učinkovitost aktuatorja sklopke Mercedes Actros Euro 6 se bo odrazila v izboljšanem udobju pri vožnji in zmanjšani obremenitvi voznika. Natančno prestavljanje omogoča gladko vožnjo, brez nepotrebnih tresljajev in sunkov. Poleg tega vzdržljivost in zanesljivost aktuatorja pomenita, da mu lahko zaupate tudi v najzahtevnejših pogojih.

Poleg tega je treba poudariti, da je bil regenerirani aktuator sklopke podvržen strogim testom in nadzoru kakovosti, da bi zagotovili njegovo zanesljivost in vzdržljivost. Arcoore zagotavlja visoko kakovost svojih komponent, ki zagotavljajo varnost in dolgoročno delovanje.
Erbjudandet inkluderar ett regenererat Mercedes Actros euro 6 kopplingsställdon


OE-nummer:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

I priset ingår en deposition på 70 Euro. Depositionen säkrar återlämnandet av den gamla delen som vi kommer att rusta upp igen. För att spara tid ger vi dig en regenererad produkt. Efter att ha mottagit den gamla kompletta delen återbetalar vi hela insättningen till ditt kontonummer


Vad är ett kopplingsdon?


Kopplingsslavcylindern är ett extremt viktigt element i lastbilens kopplingssystem. I fallet med Mercedes Actros Euro 6 spelar kopplingens slavcylinder en nyckelroll för att säkerställa smidig och exakt växling, vilket leder till körkomfort och hållbarhet för hela kopplingssystemet. Dess huvudsakliga uppgift är att överföra kraft från kopplingspedalen till kopplingsskivan för att koppla ur och koppla motordrivningen med fordonets drivsystem.Mercedes Actros euro 6 kopplingsställdon – konstruktion


Kopplingsställdonet har återtillverkats för hög prestanda, tillförlitlighet och hållbarhet. Den använder avancerad teknik och material för att säkerställa optimal prestanda under olika driftsförhållanden.
Den består av en hydraulisk eller elektromekanisk cylinder och en lämplig mekanism som överför kraft till kopplingsskivan. När det gäller hydrauliska ställdon styrs kolvens rörelse i cylindern av ett hydrauliskt kopplingssystem. Ett elektromekaniskt ställdon använder i sin tur en elektrisk motor för att generera lämpligt vridmoment.Mercedes Actros Euro 6 kopplingsställdon – drift


Huvuduppgifterna för kopplingsmanöverdonet är:1. Kopplingsurkoppling: När föraren trycker på kopplingspedalen genererar ställdonet en kraft som flyttar kopplingsskivan bort från tryckplattan. Detta kopplar bort motorns drivning från drivlinan, vilket möjliggör växling.2. Kopplingsanslutning: När föraren släpper kopplingspedalen slutar ställdonet att fungera och tryckplattan applicerar kraft på kopplingsskivan. Detta kopplar motorns drivning till drivlinan, vilket gör att kraften kan överföras till fordonets hjul.Regenererad Mercedes Actros euro 6 kopplingsställdon från Arcoore-erbjudandet


Effektiviteten hos Mercedes Actros Euro 6 kopplingsställdon kommer att översättas till förbättrad körkomfort och minskad förararbetsbelastning. Exakt växling möjliggör smidig körning och eliminerar onödiga vibrationer och ryck. Dessutom gör ställdonets hållbarhet och tillförlitlighet att man kan lita på den även under de mest krävande förhållanden.

Dessutom är det värt att betona att det regenererade kopplingsställdonet utsattes för rigorösa tester och kvalitetskontroll för att säkerställa dess tillförlitlighet och hållbarhet. Arcoore säkerställer den höga kvaliteten på sina komponenter, vilket säkerställer säkerhet och långsiktig prestanda.
Erbjudandet inkluderar ett regenererat Mercedes Actros euro 6 kopplingsställdon


OE-nummer:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

I priset ingår en deposition på 70 Euro. Depositionen säkrar återlämnandet av den gamla delen som vi kommer att rusta upp igen. För att spara tid ger vi dig en regenererad produkt. Efter att ha mottagit den gamla kompletta delen återbetalar vi hela insättningen till ditt kontonummer


Vad är ett kopplingsdon?


Kopplingsslavcylindern är ett extremt viktigt element i lastbilens kopplingssystem. I fallet med Mercedes Actros Euro 6 spelar kopplingens slavcylinder en nyckelroll för att säkerställa smidig och exakt växling, vilket leder till körkomfort och hållbarhet för hela kopplingssystemet. Dess huvudsakliga uppgift är att överföra kraft från kopplingspedalen till kopplingsskivan för att koppla ur och koppla motordrivningen med fordonets drivsystem.Mercedes Actros euro 6 kopplingsställdon – konstruktion


Kopplingsställdonet har återtillverkats för hög prestanda, tillförlitlighet och hållbarhet. Den använder avancerad teknik och material för att säkerställa optimal prestanda under olika driftsförhållanden.
Den består av en hydraulisk eller elektromekanisk cylinder och en lämplig mekanism som överför kraft till kopplingsskivan. När det gäller hydrauliska ställdon styrs kolvens rörelse i cylindern av ett hydrauliskt kopplingssystem. Ett elektromekaniskt ställdon använder i sin tur en elektrisk motor för att generera lämpligt vridmoment.Mercedes Actros Euro 6 kopplingsställdon – drift


Huvuduppgifterna för kopplingsmanöverdonet är:1. Kopplingsurkoppling: När föraren trycker på kopplingspedalen genererar ställdonet en kraft som flyttar kopplingsskivan bort från tryckplattan. Detta kopplar bort motorns drivning från drivlinan, vilket möjliggör växling.2. Kopplingsanslutning: När föraren släpper kopplingspedalen slutar ställdonet att fungera och tryckplattan applicerar kraft på kopplingsskivan. Detta kopplar motorns drivning till drivlinan, vilket gör att kraften kan överföras till fordonets hjul.Regenererad Mercedes Actros euro 6 kopplingsställdon från Arcoore-erbjudandet


Effektiviteten hos Mercedes Actros Euro 6 kopplingsställdon kommer att översättas till förbättrad körkomfort och minskad förararbetsbelastning. Exakt växling möjliggör smidig körning och eliminerar onödiga vibrationer och ryck. Dessutom gör ställdonets hållbarhet och tillförlitlighet att man kan lita på den även under de mest krävande förhållanden.

Dessutom är det värt att betona att det regenererade kopplingsställdonet utsattes för rigorösa tester och kvalitetskontroll för att säkerställa dess tillförlitlighet och hållbarhet. Arcoore säkerställer den höga kvaliteten på sina komponenter, vilket säkerställer säkerhet och långsiktig prestanda.
У пропозицію входить регенерований актуатор зчеплення Mercedes Actros euro 6


OE номери:
0002540047;
A0002540047;
0002540447;
A0002540447;
81307256104;
9700514310;
9700514410;

У вартість входить застава 70 євро. Застава забезпечує повернення старої частини, яку ми знову відремонтуємо. Щоб заощадити ваш час, ми даруємо вам регенерований продукт. Після отримання старої комплектної частини ми повернемо весь депозит на ваш номер рахунку


Що таке привід зчеплення?


Робочий циліндр зчеплення є надзвичайно важливим елементом у системі зчеплення вантажівки. У випадку з Mercedes Actros Euro 6 робочий циліндр зчеплення відіграє ключову роль у забезпеченні плавного та точного перемикання передач, що забезпечує комфорт водіння та довговічність усієї системи зчеплення. Його основне завдання - передача зусилля від педалі зчеплення на диск зчеплення для роз'єднання і з'єднання приводу двигуна від приводу автомобіля.Актуатор зчеплення Mercedes Actros euro 6 – конструкція


Привід зчеплення був перероблений для забезпечення високої продуктивності, надійності та довговічності. Він використовує передові технології та матеріали для забезпечення оптимальної продуктивності в різних умовах експлуатації.
Він складається з гідравлічного або електромеханічного циліндра і відповідного механізму, що передає зусилля на диск зчеплення. У гідроприводів рух поршня в циліндрі контролюється системою гідромуфти. Електромеханічний привід, у свою чергу, використовує електродвигун для створення відповідного крутного моменту.Актуатор зчеплення Мерседес Актрос Євро 6 – робота


Основними завданнями приводу зчеплення є:1. Вимкнення зчеплення: коли водій натискає на педаль зчеплення, привод створює силу, яка відсуває диск зчеплення від натискного диска. Це від’єднує привід двигуна від трансмісії, дозволяючи перемикати передачі.2. З’єднання зчеплення: коли водій відпускає педаль зчеплення, привод припиняє працювати, а натискний диск прикладає зусилля до диска зчеплення. Це з’єднує привід двигуна з трансмісією, що дозволяє передавати потужність на колеса автомобіля.Регенерований актуатор зчеплення Mercedes Actros euro 6 з пропозиції Arcoore


Ефективність приводу зчеплення Mercedes Actros Euro 6 сприятиме підвищенню комфорту водіння та зменшенню навантаження на водія. Точне перемикання передач забезпечує плавне водіння, усуваючи непотрібні вібрації та ривки. Крім того, довговічність і надійність приводу означає, що йому можна довіряти навіть у найскладніших умовах.

Крім того, варто підкреслити, що регенерований привод зчеплення пройшов суворі випробування та контроль якості, щоб гарантувати його надійність і довговічність. Arcoore гарантує високу якість своїх компонентів, забезпечуючи безпеку та довгострокову роботу.
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!